Algemene Verkoopsvoorwaarden

Alle overeenkomsten geschieden uitsluitend tegen de hierna vermelde onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze door beide partijen schriftelijk bevestigd, gedateerd en ondertekend zijn.

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te 9220 Moerzeke, Pompelhoekstraat 17 Iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag, brengt de verplichting mede een interest te betalen van 1% per maand.
2. In geval van niet-tijdige betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning onmiddellijk de som, gelijk aan 15% van de niet vereffende rekening, met een minimum van 200 Euro per factuur, aangerekend worden ten titel van schadeloosstelling en ongeacht de bovenvermelde interest. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant of de vereniging afzonderlijk aangerekend.
3. In geval van wanbetaling houden wij ons recht voor om de verdere uitvoering van alle lopende offertes en opdrachten op te schorten en dit zonder voorafgaande verwittiging aan het adres van de klant of vereniging, ook indien deze getekend zijn voor akkoord.
4. Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant of vereniging.
5. De overeengekomen prijzen kunnen t.e.m. 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of onder worden herzien, voor zover de herziening een gevolg is van een wijziging in:
a. de op de reis toegepaste wisselkoers en/of
b. de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c. de verschuldigde heffingen en belastingen
6. Alle bijkomende extra kosten zoals parkings, tolwegen (zowel in binnenland als buitenland) en gebruik van andere extra’s die niet zijn aangevraagd bij de offerte en/of bestelling zullen volledig en integraal aangerekend worden aan de klant of vereniging die de opdracht heeft geplaatst.
7. Alle klachten, bezwaren of protesten van welke aard ook worden enkel aanvaard en dienen ons overgemaakt worden per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel binnen de acht dagen na de geleverde prestaties. Na deze termijn worden al de diensten beschouwd als definitief aanvaard. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
8. Alle bestellingen en/of wijzigingen die zonder schriftelijk verwittigen worden afgelast binnen de 3 dagen voor de voorziene afreis, zullen worden gefactureerd tegen 100% van de opgegeven vervoerprijzen. Tussen de 14 dagen en 3 dagen voor afreis wordt er 100 Euro aangerekend.
9. Indien de rit wordt uitbesteed aan collega’s is Fimatour op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor het materieel en/of service die deze collega’s aanbieden.
10. Bij bestelling van een autocarreis voor rekening van derden zoals een vennootschap, groepering, vereniging, V.Z.W., vriendengroep enz. is de fysieke persoon die de bestelling plaatst hoofdelijk en ondeelbaar met de door hem aangeduide derden, gehouden tot betaling. Evenzeer zal de fysieke persoon die de bestelling geplaatst heeft hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zijn voor de vereniging. Wanneer blijkt dat een reiziger zich aan wangedrag schuldig maakt, kan deze onmiddellijk en zonder verhaal uitgesloten worden en alle gevolgen en kosten die daaruit voorvloeien zijn ten zijne lasten. Alsook elke vrijwillige of onvrijwillige schade die door de reiziger toegebracht word aan derden of aan het materiaal van de autocaruitbater of zijn onderaannemer.
11. Iedere vereniging of rechtspersoon voor wie de reis wordt uitgevoerd, wordt geacht kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden. Tevens nemen zij de verplichting op zich de verkoopsvoorwaarden aan de reiziger kenbaar te maken.
12. Fimatour of zijn werknemers kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, beschadiging of diefstal van het reisgoed door derden of andere onvoorziene factoren. Wij raden u aan om een goede reisverzekering af te sluiten die voldoende dekking biedt bij diefstal of beschadiging van uw reisgoed.
13. Fimatour behoudt zich het recht om bij een vertraging van minimum 15 minuten – veroorzaakt door één der reizigers – niet langer te wachten om de geldende reglementering rond rij- en rusttijden te kunnen naleven . Indien er toch MOET gewacht worden dan zal de factuur vermeerderd worden met de extra kosten die dit zal teweegbrengen (2de chauffeur – overuren – …).
14. Wijziging van opdrachten zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst en mits betaling der eventuele meerkosten. De klant of vereniging blijft volledig verantwoordelijk voor het opgeven van vertrekdata, vertrekuren en capaciteit van het gevraagde voertuig. Bij het doorgeven van fouten door de klant of de vereniging is Fimatour of het dienstdoende personeel niet verantwoordelijk.
15. Termijnen voor de uitvoering der verplaatsingen, door ons bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd. In geval van reisonderbreking ten gevolge van gevallen van overmacht, zoals overstromingen, ongevallen, opengebroken banen, mist, staking, enz… De daaruit voortvloeiende en bijkomende kosten voor vervoer en verblijf zijn volledig ten laste der reizigers.
16. Al de opdrachten worden uitgevoerd volgens de recentste geldende Europese wetgeving.
17. Voor iedere betwisting aangaande huidige factuur zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. Het trekken van een wisselbrief, een verklaring in gemeen vonnis of gelijk welke omstandigheid doet aan deze clausule geen afbreuk. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria en verliezen, zullen ten laste van de klant of vereniging zijn en ook volledig op hem worden verhaald.

Offertes zijn 1 week geldig, tenzij anders vermeld, zolang beschikbaarheid van de autocar en volgens de op het document vermelde uurregeling. Eventuele wijzigingen in het aantal, uur-schema of bestemming kan een prijswijziging tot gevolg hebben:

Per bijkomende km: 1€ excl. 6% BTW
Per begonnen bijkomend uur 40.00€ en 60.00€ op zon en feestdagen, exclusief 6% BTW.
Maximum diensttijd 1 chauffeur is 15u . Meer dan 15u = 2de chauffeur :350,00€ excl. 6%BTW
of minimum 9uur ter plaatse stilstand met bijkomende overuren aan 40.00€ per uur en 60.00€ op zon en feestdagen, exclusief 6% BTW.
Toeslag chauffeur op zondag + 150€ (volgens CAO vanaf 01/01/2023)

Fimatour BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, aan bagage of lading aanwezig of geladen.
Bij beschadiging, vandalisme en/of ongeoorloofde vervuiling van de autocar worden alle kosten integraal doorgerekend aan de opdrachtgever.
Om bovenstaande te beperken, zien wij ons genoodzaakt om volgende richtlijn in te voeren: Gelieve bij aanvang en terugkeer van de reis, een verantwoordelijke aan te stellen, die samen met de buschauffeur de bus controleren. Om vandalisme en ongeoorloofde vervuiling tegen te gaan, verzoeken wij vriendelijk dat de begeleiding zich verspreid over de bus, nl. vooraan, in het midden en achteraan de bus. Idem dito bij een dubbeldeckbus.

“overmachtsclausule” (art 1148 van het Burgerlijk Wetboek. )
Onder “overmacht” wordt begrepen alle omstandigheden die zich voordoen na ondertekening van de overeenkomst en die zich buiten de macht en de wil om van Fimatour voordoen, die deze als normaal zorgvuldige en omzichtige contractpartij aldus onmogelijk kon vermijden.

Concreet wordt, zonder de algemeenheid ervan te beperken, onder voornoemde omstandigheden in het bijzonder begrepen: natuurkrachten, natuurrampen, industriële rampen, ongevallen, transportmoeilijkheden, stakingen, latente defecten in materialen of elke andere oorzaak van de hier opgesomde aard of die buiten de macht en de wil ligt van Fimatour handelend als normaal zorgvuldige en omzichtige contractpartij.

De contractpartijen zijn ontheven van hun verbintenissen wanneer de gedeeltelijke of gehele niet-nakoming ervan te wijten is aan omstandigheden die als overmacht kunnen beschouwd worden.

In elk geval er zich een omstandigheid van overmacht voordoet, meldt de betrokken contractpartij dit zo spoedig mogelijk aan de andere contractpartij, en in elk geval niet later dan zeven dagen nadat de betrokken contractpartij kennis had of had moeten hebben van de betreffende omstandigheid.

De prijzen van deze offerte houden rekening met de brandstofprijzen op datum van het opmaken van deze offerte. De overeengekomen prijs is herzienbaar in functie van de schommeling van de brandstofprijzen op het ogenblik van de dienstverrichting.

Voor de berekening van de brandstoftoeslag baseert Fimatour zich op de officiële tarieven van de aardolieproducten, zoals gepubliceerd door de FOD Economie. De brandstofprijs bedraagt De pompprijs op de dag van de opmaak. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het verhoudingsgetal tussen het officiële tarief van de aardolieproducten op datum van deze offerte en het officieel tarief van de aardolieproducten 21 dagen voor de dienstverrichting

Het laadvermogen van de door Fimatour gebruikte voertuigen bedraagt :
– Bus dubbeldekker 55-81 plaatsen : 7 210 kg.
– Bus 50-54 plaatsen : 9 165 kg.
– Remorque : 2 195 kg.

Het gemiddeld toegelaten gewicht per passagier en incl. bagage bedraagt derhalve :
– Bus dubbeldekker 79 plaatsen : 90 kg
– Bus dubbeldekker 79 plaatsen + remorque : 117.5 kg
– Bus 54 plaatsen : 166 kg
– Bus 54 plaatsen + remorque : 206.50 kg.

De klant is ertoe gehouden erop toe te zien dat het gemiddeld toegelaten gewicht per passagier incl. bagage wordt gerespecteerd, zodat het laadvermogen van de door Fimatour gebruikte voertuigen niet wordt overschreden.

Alle boetes of andere gevolgen van het overschrijden van het toegelaten laadvermogen zullen door Fimatour doorgerekend kunnen worden aan de klant, tenzij de klant kan aantonen dat de overschrijding van het toegelaten laadvermogen uitsluitend veroorzaakt werd door een niet aan de klant toerekenbare reden.

Bij annulatie na reservatie dienen wij 50€ administratiekosten aan te rekenen.
Bij annulatie 1 maand tot 21 dagen voor vertrek rekenen wij 25% van de offerteprijs aan.
Bij annulatie 21 tot 14 dagen voor vertrek rekenen wij 50% van de offerteprijs aan.
Bij annulatie 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek rekenen wij 75% van de offerteprijs aan.
Bij annulatie 7 dagen voor vertrek reken wij 100 % van de offerteprijs aan.
Bij annulatie wegens (schrik voor) Corana en er mag volgens de ambrasade en het reisprotocol nog steeds met de bus gereisd worden, ook al is het heel de reis met mondmasker, zal 50% van de offerteprijs en al reeds gemaakte kosten aangerekend worden