Privacyvoorwaarden

Fimatour BV, met hoofdzetel te Pompelhoekstraat 17 – 9220 Moerzeke (Hamme), ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0834 644 220, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring en vindt het belangrijk dat uw gegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.
FIMATOUR BV wil benadrukken dat zij ten alle tijde tracht te handelen in overeenstemming met “de privacywetgeving”, te weten:

  • de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens.
  • de EU verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
  • en/of de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

 

De meeste informatie op de website fimatour.be is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of om uw aanvraag, verzoek tot informatie te kunnen behandelen. Deze persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden tenzij in functie van onze dienstverlening inzake vervoer / transport en met expliciete toestemming van de verstrekker van deze gegevens.

Zowel het bezoeken van de website, het aanvragen van een dienst, het invullen van het contactformulier of het inschrijven op de nieuwsbrief impliceren uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze privacyverklaring en dus de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam en voornaam
  • KBO nummer
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Alle andere persoons- of bedrijfsgegevens die worden gevraagd en vrijwillig worden overgemaakt aan Fimatour BV in het kader van onze dienstverlening inzake transport
  • IP adres

 

De gebruiker kan zich ten alle tijde, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Fimatour BV.
Tevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fimatour BV gratis een overzicht bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan deze via dezelfde weg vragen gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet relevant zouden zijn.

Fimatour BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijk aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Voor deze categorie van gegevensverzameling moet de bezoeker van de website eerst expliciet toestemming verlenen.

Fimatour BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Soms zal de specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten, daarnaast worden uw rechten en verwachtingen afgewogen tegen wat nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze wissen of anonimiseren. Indien zou blijken dat het praktisch of technisch niet mogelijk is om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk na uw aanvraag te wissen, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-up archieven zijn opgeslagen, zullen wij ze in ieder geval niet verder verwerken en verwijderen wanneer dit wel mogelijk wordt.

Fimatour BV hecht veel belang aan gegevensbeveiliging en heeft hiervoor de nodige fysieke en andere passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval van een inbreuk die te maken heeft met uw persoonsgegevens zal Fimatour BV alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot deze inbreuk opvolgen.

Fimatour BV is gerechtigd om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aanpassingen aan te brengen. De meest recente versie is ten allen tijde beschikbaar op onze website.
Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en alle verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van uw daarmee verband houdende rechten of klachten kan u richten aan ons via het e-mailadres info@fimatour.be